คอร์ดกีตาร์ เพลง Can you hear me – Kim Taeyeon

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง Can you hear me

โช กึม มัน อา พา โด นุน มล นา โยnnnคา ซึม มี โซ รี ชยอ โยnn nคือ แด อับ พึล คือ แด คยอท ทึล ชี นา มยอนnn nอน ทง เซ ซาง งี คือ แด อิน เด คือ แด มัน คือ รี นึน เทnn nคือ แด อับ เพ ซอน ซุม มึล จุก คยอ โย…

คอร์ดกีต้าร์ เพลง Can you hear me

คอร์ดเพลงง่ายๆ  เพลง Can you hear me

เนื้อร้องเพลง Can you hear me


โช กึม มัน อา พา โด นุน มล นา โย

คา ซึม มี โซ รี ชยอ โย

คือ แด อับ พึล คือ แด คยอท ทึล ชี นา มยอน

อน ทง เซ ซาง งี คือ แด อิน เด คือ แด มัน คือ รี นึน เท

คือ แด อับ เพ ซอน ซุม มึล จุก คยอ โย

*แน เก คือ แด กา อิน ยอน นี อา นีน คอจ ชอ รอม

คือ จอ ซือ ชี นึน ซุน กัน นีน คอจ ชอ รอม

ชีบ เก นัล จี นา ชี นึน คือ แด คยอท เท

โต ทา กา กัล ฮัน กอล รึม โจ ชา เช เตล ซู ออบ ซึล จี รา โท

**ซอ ซอง งี เก แฮ นุน มุล จีจ เก แฮ

พา โบ ชอ รอม อา อี ชอ รอม

ชา รา รี คือ นยัง อุจ ซอ พอ รยอ

ชอม จอม ทา กา ซอล ซู รก ชา กู คอบ บี นา จี มัน

อี ซา ราง งึน มอม ชุล ซู กา ออบ นา บวา

เว เน ซารังมัน ทอดินกอจโย

เน ซารังมัน ฮิมดึลจโย

คือเด อาเพ คือเด กยอเท อีซอโด

อนตง เซซังงี คือเดอินเด

คือเดมัน โบอีนึนเด

คือเด อาเพซอน นัน มอน กตมัน บวาโย (*,**)

มอน พัลชีซอ นา ชัมชีราโด

คือเด พาราบุล ซู อีซอโด

คือเก ซารังงีจโย

ฮกชี อี คีดารีมี อี คือรีอูมี

ทาอึล เตมยอน ทึลริล เตมยอน

ชารารี โมริน ชอก เฮจวอโย

คือเดเยเก คัลซูรก ชากู กอบี นาจีมัน

อี ซารังงึน มอมชุล ซูกา ออบเนโย

มิวสิควีดีโอ เพลง Can you hear me

คำค้นหา เพลง Can you hear me

can you hear me now, can you hear me lyrics, can you hear me knocking, can you hear me netflix, can you hear me calling out your name, can you hear me scam calls, can you hear me i’m not coming home, can you hear me sos,